Badanie w kierunku obecności komórek zwojowych

Technika jest tym cenniejsza, że umożliwia rozpoznanie nawet w przypadku skrawków uznanych za nieprzydatne dla oceny zwojów, np. zbyt małe wycinki ze skąpą ilością tkanki podśluzowej lub z zatartym rysunkiem błony śluzowej.

Również w obrębie pierwszych 3 cm od odbytu, gdzie metoda konwencjonalna jest bezużyteczna, wykazanie nadmiernej aktywności esterazy cholinowej pozwala na rozpoznanie, co ma szczególne znaczenie w krótkoodcinkowej postaci choroby.

Drugą metodą histoenzymatyczną jest badanie w kierunku obecności komórek zwojowych splotu podśluzowego czy mięśniowego za pomocą reakcji dehydrogenazy mleczanowej – Łaciate dehydrogenase (LDH) wg Hessa (1958) lub dehydrogenazy kwasu bursztynowego – Succinic dehydrogenase (SDH) wg Nachlasa (1957).

Leave a Reply

Archiwa