Co powodować mają procesy separacyjne?

Późniejsi autorzy często opisywali osobę matki jako źródło takich projekcyjnych identyfikacji. Na przykład W. Bion (1977) starał się wykazać, że matka może „odtruć” niemowlę z jego lęków i depresji, jeśli sama potrafi ukształtować jego projekcje za pomocą „zdolności do matczynych marzeń”. Ta metafora wiedzie nas do podniesienia roli, jaką odgrywa wymiana uczuć i fantazji na poziomie intersubiek- tywnym między dwoma partnerami. Wydaje się, że obecność metaforycznych sformułowań w psychoanalitycznym opisie teoretycznym (a nie klinicznym) naturalnego rozwojowego okresu depresyjnego stwarza nam możliwość wykorzystania ich w konsultacjach terapeutycznych.

Na takie opisy fazy (pozycji) depresyjnej zwrócił uwagę D. Winni- cott (1954- 1955), który przeciwstawił podstawowym matczynym troskom i niepokojom (Concern) o noworodka, jej własne późniejsze doznania separacyjne w odniesieniu do dziecka starszego, sytego, lecz pełnego gniewu. Te procesy separacyjne powodować mają, jego zdaniem, tworzenie się pozycji depresyjnej, pozwalającej zrozumieć narodziny własnego Ja (self) dziecka, przy nieustannym doświadczaniu życia, a później także sposób, w jaki organizuje się sfera przejściowa doznań i doświadczeń, nie należąca ani do „Ja”, ani do świata obiektalnego i znajdująca się pomiędzy nimi. Tego rodzaju teoretyczne opisy niewątpliwie pozwolą nam lepiej zrozumieć kliniczne aspekty depresji u niemowlęcia.

Leave a Reply

Archiwa