Inwestycja w wiedzę i aktywność dzieci


        Od stycznia 2014 r. w Szkole Podstawowej w Dębowcu realizowany jest projekt „Inwestycja w wiedzę i aktywność dzieci” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projektodawcą i liderem jest Stowarzyszenie Kulturalno ? Oświatowe Wsi Dominikowice. Partnerem projektu jest Gmina Dębowiec.

Celem głównym projektu jest wyrównanie do czerwca 2015 r. szans edukacyjnych 62 uczniów Szkoły Podstawowej w Dębowcu poprzez poprawę jakości kształcenia oraz uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej  Szkoły Podstawowej w Dębowcu. W ramach projektu odbywać się będą zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  i rozwijające dla uczniów kl. IV-VI w następujących blokach:

– matematyczno – informatycznym – zajęcia wyrównawcze i rozwijające,
– humanistycznym – zajęcia wyrównawcze z języka polskiego,
– językowym – zajęcia rozwijające z języka angielskiego,
– kulturalnym – zajęcia rozwijające kulturalno-historyczne.

Uzupełnieniem zajęć w poszczególnych blokach będą wycieczki do Warszawy, Teatru w Rzeszowie oraz Karpackiej Troi. Zajęcia będą trwać do czerwca 2015 r.

Człowiek – najlepsza inwestycja.