Operacja Duhamela (1956)

Zasada operacji Duhamela polega na wyłączeniu odbytnicy zamiast jej resekcji. Zespolenie prawidłowo unerwionej okrężnicy, która zostaje sprowadzona poza- odbytniczo, z tylną ścianą kikuta odbytnicy wykonuje się używając miażdżących kleszczy, założonych na przylegające do siebie ściany jelita.

Celem operacji Duhamela jest zachowanie przedniej ściany bezzwojowej odbytnicy, jako pola receptorów odruchu defekacji, i poprawa czynności wydalniczej przez spro-wadzenie prawidłowo unerwionej okrężnicy do kanału odbytu.

Część wewnątrzbrzuszna operacji polega na wyszkieletowaniu i resekcji odcinka bezzwojowego do poziomu zagłębienia odbytniczo-macicznego lub odbytniczo-pęche- rzowego, gdzie przecina się odbytnicę i zamyka jej kikut szczelnie dwuwarstwowo.

Leave a Reply

Archiwa