Powstanie wzdęcia brzucha

Powstanie wzdęcia brzucha w późniejszym okresie jest wskazaniem do wprowadzenia szerokiej, miękkiej rurki doodbytniczej i wykonania płukania jelita w celu odbarczenia.

Wśród 483 pacjentów Swensona przeciek przez zespolenie wystąpił w 5%, ropień miednicy w 2,9%, ropień wewnątrzbrzuszny w 1,7%, niedrożność jelit w 2,7%, zwężenie odbytnicy w 6,2%, a posocznica w 2,9%.

Śmiertelność pooperacyjna wynosiła 3,3%. Spośród 16 zgonów 8 wystąpiło u nie-mowląt, u których resekcję wykonano przed 4 miesiącem życia. Wśród 454 chorych operowanych powyżej 4 miesiąca życia śmiertelność wynosiła 1,7%. 6 zgonów nastąpiło w wyniku nieszczelności zespolenia. Odległe wyniki były oparte na analizie 282 pacjentów w 5 do 25 lat po resekcji. 90% uważa się za zdrowych ludzi, mają od 1 do 2 wypróżnień na dobę. Dwóch pacjentów ma przetokę jelita cienkiego, a dwóch – jelita grubego.

Leave a Reply

Archiwa