Rozpoznanie radiologiczne

Rozpoznanie radiologiczne jest szczególnie trudne w przypadkach bardzo krótkiego odcinka bezzwojowego, ograniczanego do samej odbytnicy, oraz u dzieci, u których zmiany dotyczą całej okrężnicy. W długoodcinkowej chorobie Hirschs- prunga może być widoczna okrężnica, jednolitej prawidłowej szerokości, natomiast zmniejszonej długości, ze skróceniem pętli i zaokrągleniem zagięć bezzwojowego jelita grubego (p. ryc. 11-11). Pętle prawidłowo unerwionego jelita cienkiego są znacznie rozdęte.

Najcenniejszym, choć nie zawsze występującym, objawem jest samoistny odpływ wsteczny do poszerzonego jelita krętego okrężnica nie wykazuje różnic szerokości światła, w niektórych przypadkach jej zarys jest włochaty (p. ryc. 11-10 i 11-11) (3, 7, 14, 15, 22, 30, 36, 51, 63).

W postaci krótkoodcinkowej choroby Hirschsprunga charakterystycznym objawem podczas wlewu jest brak otwarcia kanału odbytu, mimo aktywnych skurczów jelita, a więc cechy achalazji.

Leave a Reply

Archiwa