Zachowana część błony śluzowej

Według autora zaletą operacji jest uniknięcie preparowania w miednicy mniejszej, a tym samym możliwości zaburzeń czynności pęcherza oraz brak pierwotnego zespolenia, a więc i powikłań związanych z przeciekiem.

Zachowana część błony śluzowej odbytu oraz cylinder mięśniowy odbytnicy po-zostający w ciągłości z przeponą miedniczną i przyrośnięty do sprawnej czynnościowo okrężnicy, umożliwiają prawidłowy przebieg odruchu defekacji. Twierdzenie to nie jest jednak w pełni potwierdzone (Soave 1964-66) (3, 18, 28, 63, 64, 65).

Boley w 1968 r. opracował modyfikację operacji Soaye^a, polegającą na wykonaniu jednoczasowego zespolenia okrężnicy sprowadzonej przez mankiet odbytnicy w odległości 1 cm od połączenia skórno-śluzówkowego odbytu.

Leave a Reply

Archiwa